EML Privacybeleid

Hoe ga ik om met jouw privacy?

Ik (Elze Lamers, EML Juridisch Advies) geef veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom alleen (persoons)gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik ontvang over jou en die ik voor het gebruik van mijn diensten heb verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en mijn daarop aansluitende dienstverlening.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze tweede versie van de privacyverklaring is 11/11/2021.

LET OP: met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en tot slot welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met mij via hello@emljuridischadvies.nl of schriftelijk naar EML Juridisch advies, Rooijsestraat 32a, 6621 AN Dreumel.

Je bent trouwens niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Als dit redelijkerwijs niet van mij kan worden verlangd, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat de rechtsverhouding die je met mij hebt of die je krijgt met mij niet kan voortduren of tot stand kan komen.

Wie is EML?

Ik ben Elze Lamers van EML Meester in juridisch advies, een eenmanszaak en ik geld als de verantwoordelijke voor de verwerking en gevestigd op het volgende adres: Rooijsestraat 32a 6621 AN Dreumel. EML Meester in Juridisch advies staat geregistreerd bij de KvK onder nummer: 764 066 79

Welke persoonsgegevens van jouw worden mogelijk verwerkt ?

In de meeste gevallen ontvang ik jouw persoonsgegevens direct van jouzelf. Het kan voorkomen dat ik gegevens verkrijg uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, sociale media bronnen of zakelijke websites.

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres (zakelijk en privé)
 • telefoonnummer (vast en mobiel)
 • adresgegevens (particulieren)
 • bedrijfsgegevens (vestigingsadres, postadres, KvK-nummer, handelsnaam)
 • persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met EML
 • financiële persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens en aan een door mij gemaakte offerte gerelateerde gegevens
 • Skype naam, Teams naam, zoom naam
 • Social media accountnamen

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij aan mij verstrekt. 

Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing tenzij jij daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft als ik dat aan jou vraag. 

Als jij gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, vraag ik hiervoor jouw expliciete toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

De door mij gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

 • jouw toestemming. Als ik persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je die toestemming altijd weer intrekken.
 • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht met mij.
 • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op mij rust (een fiscale of strafrechtelijke verplichting bijvoorbeeld). In voorkomende gevallen kan ik op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen jouw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij bied daartegen verzetten.
 • een gerechtvaardigd belang dat ik heb, bijvoorbeeld een direct marketing belang.

Wat is de bewaartermijn?

Jouw gegevens worden door mij uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan ze nog langer te bewaren. Ze worden dus verwijderd na het einde van onze overeenkomst, behalve als ik ze langer moet bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en pas na een eventuele verjaringstermijnen (in elk geval 7 jaar voor de administratie).

Ontvangen derde partijen de gegevens?

Ik deel gegevens met derde partijen alleen als dit strikt noodzakelijk is. Met alle (sub)verwerkers sluit ik een (verwerkers)overeenkomst. Ik blijf verantwoordelijk voor de verwerking door deze derden. De volgende derden, waaronder mijn verwerkers, ontvangen gegevens van mij: de hosting van de website (TransIP), WordPress, betaaldiensten, boekhouder, bezorgdiensten, mailservers, telefoondiensten, derde partijen die worden ingeschakeld namens en in opdracht van mij, zoals deurwaarders, (IT)leveranciers en dienstverleners, partijen aan wie ik gegevens verstrek omdat de wet daartoe verplicht.

Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal zo veel mogelijk worden beperkt. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield).

Social media

Op deze website (www.emljuridischadvies.nl) vind je social media-buttons van Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn en mogelijke andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet dit privacy statement. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platforms omgaan met jouw privacy:

Pinterest 

Facebook

Instagram

LinkedIn

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik ga zeer zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens. Ik heb de vereiste technische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen. Daarnaast reduceer ik het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Ik heb op deze website een SSL geïnstalleerd. 

Wat zijn je rechten?

Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je een van onderstaande rechten uit wil oefenen, kun je dit laten weten door een e-mail te sturen naar hello@emljuridischadvies.nl, of telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruikmaken van het e-mailadres hello@emljuridischadvies.nl om hierover contact met mij op te nemen.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet

Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan mijn verwerking van je persoonsgegevens. Als je het er niet mee eens bent dat ik je persoonsgegevens verwerk, heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Als je aan mij persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm van mij te krijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Als dit technisch mogelijk is, zal ik de relevante gegevens op jouw verzoek rechtstreeks naar de andere partij verzenden.

Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking

Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens altijd weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik heb het recht om mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je altijd de meest recente versie van mijn privacybeleid. Als mijn nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Versie 2: 11/11/2021